Dostępność

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża Mirosław Haponiuk
 • Adres: 20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12
 • E-mail: rozdroza@rozdroza.com
 • Telefon: +48 81 466 61 67

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd i wejście do budynku

Siedziba Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża mieści się w budynku Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Peowiaków 12, w pobliżu przystanków autobusowych przy ulicy 3 Maja, Narutowicza i Okopowej.

Dojazd może być realizowany komunikacją ZTM. Najbliższe przystanki to:

PLAC LITEWSKI 01 [autobusy nr 2, 18, 26, 31, 32, 40, 57, 150]

PLAC LITEWSKI 02 [autobusy nr 2, 18, 26, 31, 32, 40, 57, 150]

MOŚCICKIEGO 02 [autobusy nr 3, 4, 7, 13, 39, 55, 159]

PLAC WOLNOŚCI 01 [autobusy nr 3, 4, 7, 13, 39, 55, 159]

PLAC WOLNOŚCI 02 [autobusy nr 3, 4, 7, 13, 39, 55, 159]

KONOPNICKA 01 [autobusy nr 3, 4, 7, 13, 39, 55, 159]

OKOPOWA 01 [autobus nr 74]

OKOPOWA 02 [autobusy nr 3, 4, 7, 8, 13, 55]

OKOPOWA 03 [autobus nr 8]

Aktualne możliwości dojazdu możesz sprawdzić tutaj

Główne wejście do budynku znajduje się na placu pokrytym gładką nawierzchnią. Idąc od placu Litewskiego, po prawej stronie znajdziemy trakt komunikacyjny pozbawiony przeszkód architektonicznych prowadzący do drzwi.

Od strony placu Kaczyńskiego droga do budynku prowadzi alejkami parkowymi z jedną przeszkodą (nawierzchnia na fragmencie w otoczeniu pomnika to kamienie i podkłady kolejowe).

Istnieje możliwość podjazdu bezpośrednio pod drzwi budynku, należy to jednak zgłosić wcześniej ochronie budynku (tel. 81 466 61 33).

Główne drzwi wejściowe są szerokie (szer. 184 cm) i latem otwierają się automatycznie. Zimą stosowany jest podwójny system drzwi i wtedy przeszkodą mogą być ciężkie drzwi skrzydłowe. Po otworzeniu jednego skrzydła szerokość przejazdu wynosi 92 cm. Ochrona budynku ma podgląd na drzwi i w razie potrzeby pomaga w pokonaniu przeszkód.

Główny hol i kasa

W głębi holu głównego, po prawej stronie znajduje się szatnia, bliżej środka – stanowisko ochrony, po lewej za filarem kasa i winda o wymiarach 110 cm na 230 cm. Stanowisko ochrony i kasa posiadają wysokie lady (115 cm).

Toalety

Najbliższa toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na końcu korytarza na parterze, kolejne na pierwszym piętrze, gdzie można dotrzeć windą (z windy prosto i w lewo, za schodami po prawej stronie). Drzwi zewnętrzne do toalety mają szerokość 97 cm, drzwi wewnętrzne 90 cm.

Sale warsztatowe 

Sale warsztatowe znajdują się na pierwszym piętrze, na które można wjechać windą, w której są poręcze. Winda nie posiada lustra na tylnej ścianie, nie ma komunikatorów głosowych ani oznaczeń Braillem. Po wyjściu z windy należy kierować się do korytarza na wprost. Później korytarzem w lewo. Za schodami i toaletami po prawej stronie, znajdują się sale warsztatowe o numerach 105A i 105B. Wejścia do sal posiadają drzwi bezprogowe o szerokości 97 cm.

Biuro Ośrodka Rozdroża

Aby bez przeszkód dostać się do biura na wózku lub z wózkiem należy kierować się głównym korytarzem do pierwszego skrętu w prawo. Drzwi kierujące do korytarza Ośrodka są bezprogowe i mają szerokość 100 cm. Na końcu korytarza po lewej stronie znajduje się wejście do biura, drzwi bezprogowe mają szerokość 90 cm.

Chętnie udzielimy wsparcia osobom, które zdecydują się odwiedzić Ośrodek Rozdroża. Nasz zespół został przeszkolony z podstawowych zagadnień związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku i biura jest możliwe z psem asystującym.

Na chwilę obecną Ośrodek Rozdroża nie oferuje stałej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz asysty dla osób niewidomych i niedowidzących. Jednak w przypadku zgłoszenia potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego lub asysty dla osób niewidomych i niedowidzących na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną wizytą w Ośrodku Rozdroża, zostaną one zapewnione. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub złożyć w biurze Ośrodka Rozdroża. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Ośrodek Rozdroża przekaże taką informację wraz z uzasadnieniem osobie uprawnionej, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

 

Pobierz uproszczoną informację o dostępności

Skip to content